کاندید 3 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)

" معرفی Jen Spyra " بدون دیدگاه.